A+ A A-

Zarządzanie nieruchomościami

  • Odsłony: 5785

OFERTA CENOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

I. Ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne za zarządzanie nieruchomością wspólną
w wysokości (stawka jest negocjowana) w zł/ m2  powierzchni  użytkowej lokalu.
Wynagrodzenie za zarządzanie obejmuje kompleksową obsługę Wspólnoty polegającą między innymi na:
- prowadzeniu rachunkowości Wspólnoty w myśl obowiązujących przepisów prawa;
- prowadzeniu odrębnego rachunku bankowego;
- zapewnieniu utrzymania prawidłowego stanu technicznego i eksploatacyjnego budynku;
- nadzorze nad terminowym wykonywaniem umów dotyczących utrzymania czystości,  dostawy mediów (zimna i ciepła woda, energia cieplna itp.), wywozu  nieczystości i pozostałych usług zlecanych firmom je świadczącym oraz zagwarantowanie ich należytego wykonywania
- prowadzeniu książki obiektu budowlanego i wykonywaniu wszelkich wymaganych przepisami prawa przeglądów stanu technicznego i estetyki budynków i ich otoczenia;
- wykonywaniu pozostałych czynnościach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości wspólnej.
II. Zaliczka podlegająca rozliczeniu po zakończeniu roku  obrachunkowego
A.  Zaliczka na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w wysokości, która powinna być uzależniona do analizy rzeczywistych  kosztów eksploatacyjnych,   co najmniej w ostatnim roku rozrachunkowym i uzgodniona z członkami Wspólnoty.
liczona w stawce za 1 m2  powierzchni użytkowej  lokalu.
Zaliczka na koszty eksploatacji obejmuje między innymi:
- wykonywanie corocznych kontroli szczelności instalacji gazowej,
- wykonywanie przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych,
- usuwanie usterek i dokonywanie drobnych napraw, 
- pokrywanie kosztów zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych budynku,
- koszty ubezpieczenia nieruchomości,
- koszty utrzymania czystości i inne.                                                                                                        
B.  Zaliczka Funduszu Remontowego w wysokości zapewniającej środki finansowe na poczet przyszłych remontów części wspólnych (tzw. dużych remontów), uzgodniona z członkami Wspólnoty.
liczona w stawce za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (umowa_na_zarzadzanie.pdf)Przykładowa umowa 204 kB