A+ A A-

Modernizacja, jak postępować...

  • Odsłony: 5426

Planując przeprowadzenie modernizacji lokalu mieszkalnego (zmiana sposobu ogrzewania, budowa łazienki, postawienie lub wyburzenie ściany w lokalu itp.) prowadzonej przez najemcę lub właściciela lokalu należy:

1. Złożyć u zarządcy budynku pisemny wniosek o określenie warunków wykonania modernizacji.

2. W budynkach, w których występuje odrębna własność lokali (budynki wspólnot mieszkaniowych), należy uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej wyrażoną w drodze podjęcia uchwały:

• na zmiany w częściach wspólnych nieruchomości ( odpowiednio do planowanego zakresu robót – zmiany w konstrukcji budynku, w instalacjach sanitarnych, gazowych, elektrycznych);

• na zmianę sposobu ogrzewania;

• na podłączenie instalacji nowych i zmodernizowanych do instalacji wspólnych.

Do wniosku w sprawie wyrażenia zgody przez wspólnotę mieszkaniową na wykonanie planowanej modernizacji należy dołączyć koncepcję zakresu rzeczowego robót ( m.in. sposób i możliwości włączenia się do instalacji wspólnych, planowane wyburzenia itp.) oraz aktualną inwentaryzację przewodów kominowych wraz z opinią kominiarską o stanie technicznym przewodów kominowych i planowanych podłączeniach przy zmianie sposobu ogrzewania

3. W przypadku zmiany sposobu ogrzewania na ogrzewanie gazowe, należy wystąpić do Zakładu Gazowniczego o wydanie warunków technicznych przyłączenia.

4. Zlecić wykonanie projektu technicznego – architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne – opracowania branżowe w zależności od planowanego zakresu robót.

5. Przedłożyć w Gryfickim TBS do zaopiniowania projekt techniczny wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

6. Zaopiniowany przez Gryfickie TBS projekt należy złożyć w Wydziale Urbanistyki Architektury i Budownictwa w Gryficach celem uzyskania pozwolenia na budowę.

7. Uzyskanie pozwolenia na budowę stanowi podstawę do rozpoczęcia prac.

8. Zgłosić zakończenie prac w Gryfickim TBS w celu dokonania odbioru robót