A+ A A-

Wartość odtworzeniowa

 • Opublikowano: niedziela, 13 sierpień 2017 11:45
 • Odsłony: 1994

WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA - wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Wysokość wskaźnika przeliczeniowego ustala wojewoda na podstawie danych GUS i własnych analiz i ogłasza ją w dzienniku urzędowym województwa.

Partycypant

 • Opublikowano: niedziela, 13 sierpień 2017 11:43
 • Odsłony: 1847

PARTYCYPANT - Osoba fizyczna mogąca zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, gdzie najemcą będzie wskazana przez niego osoba lub którego najemcą będzie sam. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osoby fizycznej, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.

art.29. Pracodawca, działając w celu uzyskania

Czytaj więcej: Partycypant

Lista rezerwowa

 • Opublikowano: niedziela, 13 sierpień 2017 11:45
 • Odsłony: 2177

LISTA REZERWOWA - utworzona w wyniku prac Komisji Mieszkaniowej, zawierająca nazwiska zakwalifikowanych kandydatów na najemców, którzy mogą przejść na listę podstawową w wyniku rezygnacji kandydata z ubiegania się o najem. Umieszczenie na Liście Rezerwowej nie stanowi zobowiązania tbs wobec potencjalnego najemcy do podpisania umowy najmu.

Partycypacja

 • Opublikowano: niedziela, 13 sierpień 2017 11:42
 • Odsłony: 2699

PARTYCYPACJA - finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wytypowania najemcy lokalu w zasobach tbs, na który został wniesiony wkład.

Komisja mieszkaniowa

 • Opublikowano: niedziela, 13 sierpień 2017 11:44
 • Odsłony: 1812

KOMISJA MIESZKANIOWA - organ powołany uchwałą, który dokonuje kwalifikacji osób do zawarcia umowy najmu mieszkania w zasobach TBS.

Najemca w zasobach TBS

 • Opublikowano: niedziela, 13 sierpień 2017 11:42
 • Odsłony: 1856

NAJEMCA W ZASOBACH TBS – najemca spełniający warunki określone w ustawie z dnia 26. października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) tj.:

1. dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie może być wyższy niż 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w danym województwie, ogłoszonego

Czytaj więcej: Najemca w zasobach TBS

Kaucja zabezpieczająca

 • Opublikowano: niedziela, 13 sierpień 2017 11:44
 • Odsłony: 1869

KAUCJA ZABEZPIECZAJĄCA - kwota, stanowiąca formę ustawowego zabezpieczenia tbs na wypadek m.in. zalegania z opłatami czynszowymi przez najemcę, szkodami wyrządzonymi przez wynajmujących, itp. Kaucja najczęściej jest równa kwocie 12- miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

Najemca

 • Opublikowano: niedziela, 13 sierpień 2017 11:42
 • Odsłony: 1861

NAJEMCA - osoba używająca lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.)

Umowa najmu

 • Opublikowano: niedziela, 13 sierpień 2017 11:43
 • Odsłony: 1790

UMOWA NAJMU - umowa podpisywana przez tbs z najemcą na używanie wskazanego lokalu, który posiada pozwolenie na użytkowanie. Umowę najmu poprzedza podpisania umowy partycypacji z partycypantem. Z chwila podpisania umowy najmu najemca wnosi kaucję.

TBS

 • Opublikowano: niedziela, 13 sierpień 2017 11:41
 • Odsłony: 1906

TBS - Towarzystwo Budownictwa Społecznego - firma działająca w oparciu o Ustawę z dnia 26. października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), której przedmiotem działania jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, świadczenie usług zarządzania i administrowania oraz prowadzenie

Czytaj więcej: TBS

Umowa partycypacji

 • Opublikowano: niedziela, 13 sierpień 2017 11:43
 • Odsłony: 2052

UMOWA PARTYCYPACJI - umowa zawierana przed rozpoczęciem inwestycji pomiędzy TBS a partycypantem, określająca prawa i obowiązki stron wynikające z faktu wpłacenia wkładu partycypacyjnego.