A+ A A-

Zasady najmu lokali mieszkalnych

  • Odsłony: 10040

Gryfickie TBS - zawrze umowę najmu z przyszłym najemcą lokalu mieszkalnego po jego wybudowaniu i oddaniu do użytkowania. Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony.
* osoba prawna lub pracodawca partycypujący na rzecz innej osoby może określić czas trwania umowy najmu, jaką Gryfickie TBS zawrze ze wskazanym najemcą.

Lokale mieszkalne należące do zasobu Towarzystwa i lokale budowane ze środkow pozyskanych
z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego mogą być wynajmowane wyłącznie osobie fizycznej ubiegającej się o wynajem mieszkania z zasobów naszej spółki w ramach oferty partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, które powinny spełniać jednocześnie niżej wymienione warunki:

•    nie posiadać w dniu objęcia lokalu tytułu prawnego ( oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania)do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Gryfice,

•    wykazać się określoną wysokością dochodów w gospodarstwie domowym, jednakże nie przekraczającą górnych progów dochodowych określonych ustawowo*, zgodnie z warunkami podanymi w poniższej tabeli:


L.p.    Ilość osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe    Łączne miesięczne dochody brutto gospodarstwa domowego nie będą
            niższe niż:    wyższe niż:       liczba osób prowadzących wspólnie gospodarstwo
1        1.092,27 zł     5.212,82 zł      1 osób
2        1.165,09 zł     7.819,23 zł      2 osób
3        1.747,63 zł     9.556,83 zł      3 osób
4        2.330,18 zł    11.294,44 zł     4 osób
5        2.912,72 zł    13.032,05 zł     5 osób
6        3.495,26 zł    14.769,65 zł     6 osób
* w tabeli zamieszczono progi dochodowe obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku.


Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy najmu jest spełnienie kryterium przez gospodarstwo domowe (osobę, z którą ma być zawarta umowa najmu oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania), dotyczącego minimalnej powierzchni mieszkania, gdzie minimalna powierzchnia użytkowa mieszkań oddawanych przez Gryfickie TBS w najem gospodarstwom domowym o określonej liczbie osób zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielenia kredytów oraz pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U. z 2000 roku Nr 62, poz. 719 z późniejszymi zmianami) przedstawia się następująco:

Liczba osób w gospodarstwie domowym    Minimalna powierzchnia użytkowa, jaką powinno posiadać mieszkanie oddawane w najem określonej liczbie osób
1    25 m²
2    32 m²
3    44 m²
4    52 m²
5    63 m²
6 i więcej    69 m²


Osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego składają w siedzibie Towarzystwa wnioski
o najem lokalu mieszkalnego z udziałem w kosztach budowy ( partycypacji)lub z ruchu ludności
( bez partycypacji).  Wnioski są rejestrowane i otrzymuą numer ewidencyjny nadawany wg kolejności złożenia.Po rozpatrzeniu wniosków Zarząd Towarzystwa sporządza listę osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu i przedkłada Komisji Kwalifikacyjnej do zaopiniowania.