A+ A A-

Windykacje

  • Odsłony: 4923

W działalności Gryfickiego TBS spółka z o.o. przeznaczającego posiadany zasób mieszkaniowy na wynajem bardzo ważne znaczenie stanowi terminowe i bieżące regulowanie opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych przez najemców.

W ramach struktur organizacyjnych Towarzystwa działa Komórka windykacji, która zajmuje się windykowaniem należności z tytułu najmu lub użytkowania lokali. Niezależnie spółka ma podpisaną umowę na windykowanie należności z firmą zewnętrzną.

Postępowanie windykacyjne podejmowane przez naszych pracowników podzielone jest na etapy. Stosowane są następujące etapy windykacji:

1. wezwanie do zapłaty – zawiera również propozycję zawarcia ugody w sprawie sposobu spłaty zaległości;

2. ostateczne wezwanie do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu;

3. wypowiedzenie umowy najmu – w przypadku braku jakiejkolwiek reakcji na wezwania do zapłaty;

4. wpisanie dłużnika na listy: Krajowego Rejestru Dłużników i Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor;

5. wezwanie do opróżnienia lokalu i zapłaty zaległości ( tzw. wezwanie przedsądowe );

6. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty – w przypadku gdy użytkownik nie ureguluje zaległości;

7. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego o eksmisję z lokalu – w przypadku gdy użytkownik nie ureguluje zaległości lub nie wyda zajmowanego lokalu;

8. postępowanie egzekucyjne (komornicze) – prowadzone w oparciu o uzyskany w sądzie tytuł wykonawczy (nakaz zapłaty lub wyrok o eksmisję)

Sytuacja lokatora zalegającego z opłatami rozpatrywana jest indywidualnie i przed podjęciem każdej decyzji pracownik wnikliwie analizuje możliwości finansowe dłużnika, proponując dostępne formy pomocy. Osoby zalegające z opłatami mogą podjąć starania uzyskania pomocy w formach opisanych poniżej.

FORMY POMOCY UDZIELANEJ NAJEMCOM LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GRYFICKIEGO TBS SPÓŁKA Z O.O.

 

• Rozłożenie zaległości na raty. Każdy lokator zalegający z opłatami niezależnie od etapu prowadzonej w stosunku do niego windykacji może zwrócić się do Gryfickiego TBS Spółka z o.o. z prośbą o rozłożenie zaległości (w opłatach z tytułu najmu lokalu oraz opłatach niezależnych od wynajmującego) na miesięczne raty. Wysokość oraz ilość rat dłużnik proponuje we wniosku, który składa w komórce windykacji Towarzystwa. W uzasadnionych przypadkach na wniosek dłużnika zaległości z tytułu opłat za lokal mieszkalny można rozłożyć maksymalnie do 24 miesięcznych rat. Do wniosku należy dołączyć wypełnioną i podpisaną w obecności pracownika deklarację dochodową na druku stosowanym jak przy składaniu wniosku o dodatek mieszkaniowy.

• Prolongata spłaty zaległości. Lokator zalegający z opłatami może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Towarzystwa o odroczenie terminu spłaty zaległości maksymalnie o 6 miesięcy. Wniosek składa w sekretariacie Towarzystwa. W tym czasie dłużnik jest zobowiązany do regulowania bieżących opłat związanych z lokalem mieszkalnym. Do wniosku należy dołączyć wypełnioną deklarację dochodową.

• Przesunięcie terminu płatności. Każdy lokator może w uzasadnionych przypadkach złożyć wniosek o przesuniecie terminu dokonywania opłat z tytułu najmu lokalu oraz opłat niezależnych od wynajmującego (media). Termin płatności proponuje we wniosku. Do wniosku należy dołączyć poświadczenia uzyskiwania dochodów w określonych terminach.

Dokumenty do pobrania w formacie PDF

Wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty

Wniosek o prolongatę spłaty zadłużenia

Wniosek o przesunięcie terminu płatności

Deklaracja o dochodach