A+ A A-

Zameldowanie w lokalu mieszkalnym

  • Odsłony: 6175

Zameldowanie w lokalu mieszkalnym z zasobów Gminy Gryfice i zasobów Gryfickie TBS Spółka z o.o.

Obowiązek  meldunkowy wynika przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia  1974  r.  o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U z 2001r,  Nr 87, poz. 96 ). Przewiduje ona m.in. w

art. 28, że wynajmujący, najemca posiadający tytuł prawny do lokalu lub właściciel lokalu muszą potwierdzić fakt  pobytu osoby zgłaszającej stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące.

Zameldowanie w lokalu jest tylko rejestracją pobytu w lokalu, bez wskazania oraz nabycia uprawnień do danego lokalu.

W celu dokonania formalności meldunkowych Najemca lokalu wraz z osobą, która ma być zameldowana winni zgłosić się do Biura  Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Gryficach Plac Zwycięstwa 37 nr pokoju 228  .

Składając wniosek o zameldowanie należy przedłożyć tytuł prawny do lokalu (np. umowę najmu, decyzję o przydziale lokalu, akt własności lokalu itp.) oraz dowody osobiste.