A+ A A-

Informacja - polityka prywatności

 • Odsłony: 5244

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję Panią/Pana·. że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.
 2. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:
 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) - przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO),
 • wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
 1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
 2. udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania, reklamacje oraz podania.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 1. przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO),
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty - przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)
 1. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku - jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane dodatkowe, które nie mają wpływu na zawarcie umowy - jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy. Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym.
 2. Państwa dane przekazujemy:
 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
 1. podwykonawcom wykonującym usługi remontowe, naprawcze i konserwacyjne,
 2. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
 3. podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 • innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
 1. podmiotom takim jak Poczta Polska S. A. i firmy kurierskie,
 2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.
 3. Dane z innych źródeł - jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 4. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państw trzecich ani udostępniane organizacjom międzynarodowym
 5. Przysługuje Państwu możliwość złożenia wniosku (dotyczącego danych osobowych) o:
 • sprostowanie (poprawienie) danych;
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych- stosownie do złożonego wniosku);
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 • przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Wiejskiej 8 w Gryficach.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością danych oraz od celu ich przetwarzania.

Nasze dane kontaktowe:

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Gryfickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: