A+ A A-

Naprawy konserwacyjne

  • Odsłony: 5480

W przypadku stwierdzenia przez najemcę lokalu nieodpowiedniego stanu technicznego lokalu lub stwierdzenia przez właściciela lokalu nieodpowiedniego stanu technicznego części wspólnych budynku (usterki techniczne, konieczność naprawy z zakresu konserwacji bieżącej) najemca lub właściciel lokalu powinien w formie pisemnej lub ustnie w siedzibie spółki powiadomić o tym fakcie Gryfickie TBS.

W przypadku awarii wymagających niezwłocznego podjęcia czynności w celu zapobieżenia zagrożeniu dla życia lub zdrowia mieszkańców lub ochrony przed uszkodzeniem mienia zgłoszenie można przekazać telefonicznie lub za pośrednictwem pracowników pogotowia technicznego

(nr tel. 91 384 30-51).

W trakcie wizji zarządca lub administrator rejonu dokonuje sprawdzenia zasadności zgłoszonej usterki lub awarii oraz ustala zakres i stopień pilności prac - niezbędny do usunięcia awarii lub usterki.

Następnie pracownicy Gryfickiego TBS wystawiają zlecenie dla firmy świadczącej na rzecz Spółki usługi (jeżeli zakres robót przewyższa możliwości grupy konserwatorów) w zakresie konserwacji technicznej, zaś o terminie realizacji zlecenia informują zgłaszającego.

Wszelkie interwencje związane z ewentualnymi nieprawidłowościami w przebiegu opisanego powyżej toku postępowania prosimy przekazywać Kierownikowi Działu Technicznego.