A+ A A-

[29.03.2021 - AKTUALIZACJA] Zapytanie ofertowe - wykonanie indywidualnej kotłowni na paliwo stałe w budynku mieszkalnym

  • Odsłony: 73

Wspólnota Mieszkaniową przy ul. Słonecznej 31 w Cerkwicy NIP 857-193-06-76 w imieniu której działa Zarządca Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice Adres do korespondencji: Gryfickie TBS -Spółka z o. o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice teł/fax. 91 384 30 51, e-mail: , strona www.gryfickietbs.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Budowę metodą "zaprojektuj i wybuduj" indywidualnej kotłowni na paliwo stałe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słonecznej 31 w Cerkwicy.

 

Szczegóły w załączeniu.

 

[29.03.2021 - AKTUALIZACJA]

Pytanie:
W związku z opublikowanym na Państwa stronie internetowej zapytaniem ofertowym na wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" kotłowni na paliwo stałe w budynku przy ul. Słonecznej 31 w Cerkwicy proszę o podanie:
l. Informacji o:
- powierzchni użytkowej budynku,
liczbie lokali mieszkalnych,
sumarycznej powierzchni lokali mieszkalnych,
sumarycznej liczbie mieszkańców.
2. Informacji o posiadanej przez Państwa archiwalnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej
budynku.
3. Informacji o rodzaju paliwa, które ma być wykorzystywane w planowanej kotłowni .
4. Rzutu piwnic ze wskazaniem planowanej lokalizacji kotłowni na paliwo stałe.

Odpowiedź:
l. Powierzchnia użytkowa budynku: 1179,70 m2,
liczba lokali mieszkalnych: 12,
sumaryczna powierzchnia lokali mieszkalnych: 806,30 m2,
sumaryczna liczba osób: 30
2. Archiwalna dokumentacja architektoniczno-budowlana budynku jest w posiadaniu
Zamawiającego, do wglądu w siedzibie.
3. Planuje się budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem.
4. Rzut piwnic w załączeniu.